קורס מדריכי ירי

תכני הקורס
 • נהלי בטיחות כלליים
 • בעלי התפקידים במטווח
 • ארגון וניהול המטווח
 • סוגי המטווחים השונים
 • עקרונות ההדרכה
 • הוראות קבע של הרשויות המוסמכות
 • חוק כלי ירייה ותקנות משרד הפנים
 • נוהל משרד הפנים לרישוי כלי ירי וחידוש רישיונות
 • חוק רישוי עסקים
 • מניעת סכנות במטווחים
 • היכרות תירגול ואימון עם כלי נשק שונים
 • הוראות פתיחה באש
 • בליסטיקה
 • תחמושת
 • עזרה ראשונה

תנאי קבלה לקורס
 • בוגרי קורס מפקחי מטווח בוותק של שנה, שעברו הכשרה מתאימה שאושרה על ידי המשרד לביטחון הפנים.
 • בוגרי קורס מדריכי ירי או קורסים מקבילים בכוחות הביטחון שהוכרו על ידי מנהל האגף לרישוי כלי ירייה.

מסמכים נדרשים
 • צילום תעודת זהות כולל ספח כתובת המגורים.
 • צילום תעודת מילואים או פטור משירות צבאי.
 • הצהרת בריאות חתומה על ידי רופא משפחה.
 • הצהרה חתומה
 • תעודות המעידות על השכלה וכישורים רלוונטיים.

משך קורס מדריכי ירי
135 שעות לימוד ותרגול+ 44 שעות קורס עזרה ראשונה


Share to Facebook Facebook Share to WhatsApp WhatsApp